Ubezpieczenia dla Biznesu

Szeroki zakres ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej.  Proponowana polisa chroni ubezpieczeniem budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy. Zakres ubezpieczenia poczynając od ubezpieczenia pożaru może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane.

Podstawową korzyścią wynikającą z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia wykorzystywanego w tej działalności  jest ochrona majątku  ubezpieczonego podmiotu  przed  konsekwencjami  wyrządzenia  szkody osobie trzeciej, tj.  przed  zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, które mogą znacznie obciążyć majątek ubezpieczonego.
Ponadto posiadanie polisy OC z zakresem ubezpieczenia i wysokością sumy gwarancyjnej adekwatnymi do prowadzonej działalności gospodarczej  coraz częściej jest obligatoryjnym warunkiem do podpisania umowy handlowej czy dopuszczenia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Ubezpieczenia dla firm:

  1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji
  3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnrgo i przenośnego
  4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  5. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczeń
  6. ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

Udostępnij

Formularz kontaktowy